ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

61

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


A. Διοργανωτής του  Διαγωνισμού


Ο παρών διαγωνισμός (στο εξής ο «Διαγωνισμός») προκηρύσσεται και διοργανώνεται
από το Geron
Nektarios (στο εξής ο
«Διοργανωτής»), ιδιοκτήτης του καναλιού στο
Youtube με την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.youtube.com/GeronNektarios (στο εξής το «Κανάλι»).

Σκοπός των
παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και
της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.


Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε
περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

B. Διάρκεια
Διαγωνισμού

1.   Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020  έως και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020
και 
ώρα Ελλάδος 23:59 (UTC+ 02:00)
. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. 

2.  Διευκρινίζεται
ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί
μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι
συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως
ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, οι
συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν
αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση
του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη
περαιτέρω αποζημίωση.


Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.  Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι χρήστες του
διαδικτύου (
internet) και έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με τη συμμετοχή στον
Διαγωνισμό οι συμμέτοχες-διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

2.  Από την
κλήρωση εξαιρούνται οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού του Διοργανωτή.

3.  Η συμμετοχή
στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει ο
συμμετέχων:

α) Να έχει πραγματοποίησει εγγραφή στο Κανάλι  https://bit.ly/2LgqqdN,

β) Να έχει γράψει ένα μόνο σχόλιο
στο άνω βίντεο του Καναλιού (βίντεο διαγωνισμού με τίτλο: “100.000 Συνδρομητές – Μεγάλος Διαγωνισμός (64 ΔΩΡΑ) ” )

γ) Να έχει ακολουθήσει την
σελίδα στο
Facebook Gerontas Nektarios Moulatsiotis 

https://www.facebook.com/gerontasnektarios

δ) Να έχει ακολουθήσει την σελίδα στο
Facebook “Το Κελάρι της Μονής” (monastiriakokelari.gr)

https://www.facebook.com/monastiriakokelari.gr/

4.  Ως έγκυρη
συμμετοχή θεωρείται το πρώτο αναρτημένο σχόλιο («comment») του συμμετέχοντα και
δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες αναρτήσεις στο ως άνω βίντεο του Καναλιού
(βίντεο διαγωνισμού) και δεν λαμβάνονται υπόψη σχόλια σε άλλα βίντεο.

5.  Κάθε προφίλ
χρήστη μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό.
Οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε διαπιστώνεται ότι
χρησιμοποιούν πολλούς λογαριασμούς για σκοπούς συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν
είναι επιλέξιμες.

6.   Σχόλια
υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά
ήθη δεν θα γίνονται αποδεκτά.
 

7.  Διευκρινίζεται
ότι το YouTube δεν σχετίζεται, δεν διαχειρίζεται, δεν προωθεί ή ενισχύει το
Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

8.  Για την
συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
των όρων  και της πολιτικής του Youtube και της Google,
καθώς  και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας
ή εφαρμογής  χρησιμοποιείται ή πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

9.  Οι
συμμετέχοντες – διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και στο πλαίσιο των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οι συμμετέχοντες-διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό δεν παραβιάζει τα δικαιώματα
τρίτων, την κείμενη νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, κώδικες, κανόνες κλπ.

10. Οι συμμετέχοντες-διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται και
συμφωνούν ανεπιφύλακτα να μην αποστείλουν, μεταφορτώσουν ή δημοσιεύσουν στα
πλαίσια του Διαγωνισμού οποιοδήποτε στοιχείο, υλικό, αντικείμενο ή
περιεχόμενο το οποίο είναι άσχετο με τον Διαγωνισμό ή το οποίο είναι εν όλω ή
εν μέρει, παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο, ρατσιστικό, ψευδές ή στοχεύει εκ των
προτέρων στο να είναι σοκαριστικό, προκλητικό ή ασεβές ή περιέχει βίαιο ή
αποτρόπαιο περιεχόμενο ή παρακινεί ή ενθαρρύνει το μίσος ή την προκατάληψη ή τη
βία εις βάρος ατόμων ή ομάδων ατόμων ή προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων ή το
οποίο παράνομα έχουν υπό την κατοχή τους ή θα ήταν παράνομο να χρησιμοποιηθεί
από τον Διοργανωτή ή να το έχει ο Διοργανωτής υπό την κατοχή του. Ομοίως
απαγορεύονται από πλευράς των συμμετεχόντων-διαγωνιζομένων ενέργειες όπως
επιθετική συμπεριφορά, απειλές, παρενόχληση, εκφοβισμός, παραβίαση της
ιδιωτικότητας και η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων τρίτων. Περαιτέρω,
απαγορεύεται η υποβολή παντός στοιχείου, υλικού, αντικειμένου ή περιεχομένου,
που μπορεί να περιέχει οποιασδήποτε μορφής ιούς ή κακόβουλο λογισμικό
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Trojan horses, worms, time bombs,
cancel-bots, υπολογιστικών κωδίκων, αρχείων ή προγραμμάτων σχεδιασμένων να
διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε
λογισμικού, συστήματος, δικτύου, υλικού ή εξοπλισμού. Κάθε τέτοια συμμετοχή θα
κηρύσσεται άκυρη και ο συμμετέχων θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

11. Οι νικητές του Διαγωνισμού, ο χρόνος έναρξης και λήξης
του Διαγωνισμού, ο τρόπος συμμετοχής και ανάδειξης των νικητών και τα έπαθλα
του Διαγωνισμού ανακοινώνονται εγγράφως ή προφορικά από τον Διοργανωτή μέσω
ενός ή και περισσοτέρων βίντεο που προβάλλονται στο Κανάλι του Διοργανωτή ή
μέσω ανακοινώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) .

12. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην ενέργεια
βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο,
σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να
προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα
αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και ο «Διοργανωτής» θα διατηρεί το δικαίωμα
να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο «Διοργανωτής»  θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον
υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση
οποιουδήποτε από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, ο Διοργανωτής θα
δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο
παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί  νικητής).

Δ. Δώρα
Διαγωνισμού

1.      Τα
δώρα του Διαγωνισμού είναι:

 (α) Ένας (1) Σταυρός από ασήμι και χρυσό
ανοιγόμενος.Aσημένιος σταυρός 925 βαθμών και χρυσό 14 καρατίων σε μέγεθος 4,4
εκ. ύψος (μαζί με το σταθερό κρικάκι) Χ 2,7 εκ. πλάτος και συνοδεύεται από
ασημένια αλυσίδα 925 βαθμών και 70 εκ. Ο σταυρός είναι ακριβές αντίγραφο του
αυθεντικού σταυρού που φορούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ.

 (β) Τρεις (3) Ξύλινοι Σταυροί σε
μέγεθος 49,5 εκ. ύψος Χ 26,5 εκ. πλάτος Χ 2,2 εκ. πάχος. Ο σταυρός στην
μπροστινή του όψη έχει σκάλισμα τη μορφή του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του
μαρτυρίου.

(γ) Δέκα (10) δωροεπιταγές αξίας 30 ευρώ η
κάθε μία.Αποκλειστικά και μόνο για ηλεκτρονικές αγορές από το κατάστημα www.monastiriakokelari.gr . Το ποσό της
δωροεπιταγής θα πρέπει να εξαργυρωθεί ολόκληρο και θα χρειαστεί επομένως η
συνολική αξία των αγορών να είναι ίση ή μεγαλύτερη της αξίας της δωροεπιταγής.

      (δ)  Πενήντα (50) βιβλία του Γέροντος
Νεκταρίου Μουλατσιώτη «Ποθώ την Αγιότητα».

2.  Το δώρο
είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή με άλλο δώρο, σε
οποιαδήποτε τιμή. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση
με το παραπάνω δώρο εκτός της παράδοσης στους νικητές. Τα δώρα  θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους
παρέχοντας στην κατάσταση στην οποία αυτό ευρίσκεται, αποκλειόμενης της
εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που
θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες
κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή.

 1.   Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο
  Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες,  δαπάνες και έξοδα που
  μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση  ή
  οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής
  απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του δώρου σε περιπτώσεις που με
  οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 
Ε. Κλήρωση- Ανάδειξη Νικητών

1. Οι νικητές
του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα
στις 
27
Δεκεμβρίου 2020
στα γραφεία τoυ Διοργανωτή
μεταξύ των εγκύρων συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.
Κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν (64) εξήντα τέσσερις νικητές.

2. Τα
αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με
οποιοδήποτε ένδικο μέσο.


ΣΤ. Τροποποίηση Όρων


Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το
δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση για εύλογη
αιτία, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή Διοργανωτής δεν
θα υπέχει οπιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα
αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.


Ζ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή Δώρων

1.  Η ενημέρωση
των νικητών θα γίνει  γραπτά από τον
Διοργανωτή μέσω ενός ή και περισσοτέρων βίντεο που προβάλλονται στο Κανάλι του
Διοργανωτή ή μέσω  σχολίου στο αντίστοιχο
βίντεο του Διαγωνισμού ή μέσω ανακοινώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(social media).

 1. Οι νικητές αφού ενημερωθούν θα πρέπει να
  συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μια φόρμα όπου θα ζητούνται από τους νικητές τα
  πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός
  τηλεφώνου, email) και θα πρέπει να 
  διαθέτουν ενεργό  email. Οι
  νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των
  στοιχείων τους και εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή
  και ότι είναι οι κάτοχοι.

3.  Αν ο νικητής
δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δέκα (10) ημερών μετά την κλήρωση, ήτοι έως τις 6
Ιανουαρίου 2021
ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό,  ο νικητής χάνει το σχετικό δικαίωμα του και
το Δώρο θα ακυρωθεί.

 1. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό
  της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής
  λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως
  τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του
  παρόντος. (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι
  ψευδές. (δ) σε περίπτωση που η συμμετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση του
  διοργανωτή αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει
  απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
    
 2. Οι νικητές
  του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρεία ταχυμεταφορών, με τα έξοδα
  μεταφοράς να επιβαρύνουν τον Διοργανωτή για τα δώρα α), β) και δ).Ενώ για τα
  δώρα γ) τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον Νικητή.
  Κατά την
  παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής υποχρεούνται να επιδείξει την αστυνομική
  ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι
  πράγματι ο νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής
  και ότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
 1. Ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση
  παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί
  οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
   
 2. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό,
  συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής
  ή αποζημιώσεως. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και
  ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων
  προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τον
  Διοργανωτή σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού
  Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) με
  σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού.


Η. Λήξη Διαγωνισμού


Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.
Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των
συμμετεχόντων.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα

1.  Ο συμμετέχων
με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στο Διοργανωτή την ανεπιφύλακτη
άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη
συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τον Διοργανωτή
όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, στο πλαίσιο της διενέργειας και
της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής
Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ
679/2016).

2.  Όσον αφορά
το νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με
σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την
πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

3. Μετά την
παράδοση των Δώρων και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα,
προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών που ελήφθησαν στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

4.  Οι
παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά
σχετικά με τον Διαγωνισμό και τα δικαστήρια της Ελλάδας θα έχουν αποκλειστική
δικαιοδοσία σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σε σχέση τους παρόντες
Κανόνες.

 1.  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για υποβολή
  παραπόνων σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες-διαγωνιζόμενοι ή
  τρίτοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοργανωτή  μέσω αποστολής
  μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου (email):
  info@freemonks.gr